bảng chữ cái tiếng Hàn ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ tự học tiếng hàn quốc online

 Trong bài giảng này, chúng ta sẽ học cách phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn ㅐ, ㅔ, ㅚ, ㅟ.

Bạn có thể nghĩ rằng thật kỳ lạ khi người Hàn Quốc phát âm ㅐ và ㅔ. Điều này là do người Hàn Quốc không phân biệt rõ ràng giữa hai cách phát âm.

Phát âm ㅐ phát ra từ phía trước miệng và miệng mở rộng. ㅔ phát âm từ phía sau miệng và miệng không mở rộng.

Trong tiếng Hàn hiện đại, cách phát âm của ㅐ và ㅔ không được phân biệt rõ ràng. Và hầu hết người Hàn Quốc đều phát âm hai nguyên âm ở giữa ㅔ và ㅐ. Vì vậy, bạn không cố gắng phân biệt giữa hai cách phát âm.Mới hơn Cũ hơn