Sự khác biệt giữa "에, 에는" và "에서, 에서는" - Ngữ pháp tiếng Hàn

Sự khác biệt giữa "에, 에서" và "에는, 에서는" - Ngữ pháp tiếng Hàn 

1. 에 - thể hiện từ ngữ phía trước là địa điểm hay chỗ nào đó 

에 + 있다, 없다, 가다, 오다, 다니다, 놓다, 두다 v.v.

내 방에 책상이 있어요. Trong phòng tôi có một cái bàn học.
저는 하노이에 가요. Tôi đi Hà Nội
오늘 한국에 왔어요. Hôm nay tôi đã đến Hàn Quốc.

2. 에서 - thể hiện lời phía trước là địa điểm mà hành động nào đó được diễn ra. 

에서 + 먹다, 공부하다, 찾다, 기다리다, 만나다, 사다 v.v. 

저는 학교에서 열심히 공부해요. Tôi học chăm chỉ ở trường.
집에서 청소하고 있어요. Tôi đang dọn dẹp ở nhà.
서울에서 친구를 만날 거예요. Tôi sẽ gặp một người bạn ở Seoul.

※ Các động từ được sử dụng kết hợp với “에” và “에서” là khác nhau. 

3. 는 - nó được thêm vào để nhấn mạnh hoặc so sánh với đối tượng khác. 

● Cách sử dụng để nhấn mạnh
에+는 
A: 한국의 겨울은 정말 추워요. Mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh. 
B: 베트남에는 겨울이 없어요. Ở Việt Nam thì không có mùa đông. 

에서+는 
도서관에서는 열심히 공부하세요. Ở thư viện thì học tập chăm chỉ - 


● Cách sử dụng để so với đối tượng khác 
에+는 
한국에는 겨울이 있어요. 베트남에는 겨울이 없어요. Ở Hàn Quốc thì có mùa đông. Ở Việt Nam thì không có mùa đông. 

에서+는 
헬스장에서는 운동해요. 도서관에서는 공부해요. Ở phòng gym thì tôi tập thể dục. Ở thư viện thì tôi học.
Mới hơn Cũ hơn