Sự khác biệt giữa '명' và '사람'

 Khi được sử dụng như một đơn vị để đếm người, hai từ có nghĩa giống nhau.


사람 - Từ thuần Hàn

명 - Từ Hán Hàn


- 사람 -

'사람' được sử dụng kết hợp với số thuần Hàn và thường được sử dụng để đếm các số tương đối nhỏ. (dưới 100)

'사람' được sử dụng kết hợp với số thuần Hàn(한, 두, 세, 네, 다섯) và không được sử dụng kết hợp với số Hán-Hàn(일, 이, 삼, 사, 오) hoặc chữ số A-rập(1, 2, 3, 4, 5).


Ví dụ

한 사람, 두 사람, 세 사람 ... O

일 사람, 이 사람, 삼 사람 ... X

1사람, 2사람, 3사람 ... X

육백예순두 사람 - Bạn có thể sử dụng như thế này nhưng hơi ngượng ngạo. Tốt hơn là viết nó như thế này '662명[육백육십이명]'

- 명 -

'명' có thể được sử dụng kết hợp với cả số thuần Hàn và số Hán-Hàn.


Ví dụ

한 명, 두 명, 세 명 ... O

1명, 2명, 3명 ... O

일 명, 이 명, 삼 명 ... O - (Nói chung, nó không được sử dụng như thế này. Nhưng nó cũng được sử dụng như thế này trong các lĩnh vực nhất định.)


Khi đọc các số dưới 10, thường đọc chúng bằng số thuần Hàn.

1명 [한명] 2명 [두명] 3명 [세명]


khi đọc các số từ 11 đến 100 cả hai cách đều tốt.

27명 - [이십칠명] [스물일곱명]

96명 - [구십육명] [아흔여섯명]


Khi đọc các số lớn hơn 100 đọc chúng bằng số Hán-Hàn.

659명 [육백오십구명]

Khi viết số trên 100, '명' được sử dụng kết hợp với chữ số A-rập và đọc bằng từ Hán-Hàn.

163명[백육십삼명], 867명[팔백육십칠명]

Mới hơn Cũ hơn