Bảng chữ cái tiếng Hàn - Phụ âm cuối 2

 Đây là bài giảng thứ hai về các phụ âm cuối của bảng chữ cái tiếng Hàn. Trong tiếng Hàn, nó chỉ có 7 âm ở vị trí phụ âm cuối. Chúng ta đã học về nó trong bài giảng lần trước. Trong video dưới đây, bạn có thể dễ dàng học cách đọc phụ âm cuối của bảng chữ cái tiếng Hàn. 

ㄱ = ㄱ, ㄲ, ㅋ

ㄴ= ㄴ

ㄷ = ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅆ

ㄹ = ㄹ

ㅁ = ㅁ

ㅂ = ㅂ, ㅍ

ㅇ= ㅇMới hơn Cũ hơn