Bảng chữ cái tiếng Hàn - ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ, ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ Học tiếng Hàn online

Trên trang này, bạn có thể học cách đọc và phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn.

Như giảng đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách phát âm 6 nguyên âm và 4 phụ âm trong tiếng.

Nguyên âm - 아, 어, 오, 우, 으, 이

※ Phụ âm ㅇ khi đứng ở vị trí phụ âm cuối thì được phát âm là [ŋ] nhưng khi nó đứng đầu của âm tiết thì nó không được phát âm.

phụ âm - ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹMới hơn Cũ hơn